Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Ngày ban hành
1 Giới thiệu dịch vụ Thiết kế và mô phỏng hệ thống bảo vệ Catot sử dụng phần mềm BEASY 27/03/2017 Tải về
2 Kiểm tra khuyết tật và đánh giá ăn mòn sử dụng công nghệ siêu âm mảng điều pha Phased Array 27/03/2017 Tải về
3 Danh bạ CTAT-VPI cập nhật 28-02-2017 01/03/2017 Tải về
4 Corrosion monitoring techniques - Kỹ thuật theo dõi ăn mòn 01/03/2017 Tải về
5 Thử nghiệm Đánh giá Sơn phủ 23/02/2017 Tải về
6 Thuật ngữ trong ăn mòn 10/02/2017 Tải về
7 Hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Petrovietnam và Gazprom 08/12/2016 Tải về
8 Kiểm soát ăn mòn trong các công trình Dầu khí 08/12/2016 Tải về
9 Cung cấp sản phẩm anot hy sinh 08/12/2016 Tải về
10 Giới thiệu về CTAT 08/12/2016 Tải về