Trụ sở chính

Địa chỉ     : Tầng 2, Tòa nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: (84) 4 3784 3061 (Ext. 2030/ 2147) / (084) 936686488 

Fax          : (84) 4 3629 0107
Email       : ctat
@vpi.pvn.vn/ vpi@vpi.pvn.vn
Website   :
   www.vpi.pvn.vn/ctat

                    www.pvcorpro.com / www.pvcorpro.com.vnwww.pvcorpro.vn

                    www.pvaim.com / www.pvaim.com.vn / www.pvaim.vn