Khối phân tích, đánh giá và kiểm định

    Phân tích và đánh giá Ăn mòn

    Phân tích Kim loại và đánh giá hư hỏng vật liệu

    Phân tích và đánh giá Không phá hủy (NDT) bằng các phương pháp UTM, PHASED ARRAY, HYDROFORM, CORROSION MAPPING, Nội soi hình ảnh…

    Phân tích đánh giá rủi ro (RBI)

    Đánh giá và kiểm định tuổi thọ còn lại của công trình (FFS)

    Phân tích, đánh giá và kiểm định đặc tính sản phẩm Dầu khí

    Phân tích Hóa học