Khối thiết kế mô phỏng và thử nghiệm

Thiết kế hệ thống bảo vệ chống ăn mòn - BEASY

 phỏng đánh giá tốc độ ăn mòn - PREDIC

 phỏng đánh giá hiệu quả chất ức chế ăn mòn – Corr. Simulation Pilot

 phỏng đánh giá hóa phẩm

 phỏng thiết kế hệ thống công nghệ