* Trang thiết bị và chuyên gia

+ Trang thiết bị

-  Nghiên cứu chống ăn mòn

-  Đánh giá và khảo sát chống ăn mòn

-  Hệ thống thiết bị kiểm tra không phá hủy

-  Trang thiết bị nghiên cứu hóa học và ứng dụng

+ Chuyên gia

-  Chuyên gia lĩnh vực Chống ăn mòn (Corrosion)

-  Chuyên gia lĩnh vực Bảo vệ Catốt (CP)

-  Chuyên gia lĩnhvực Kiểm tra và đánh giá không phá hủy (NDT)

-  Chuyên gia lĩnh vực Vật liệu và đánh giá tuổi thọ công trình (FFS)

-  Chuyên gia lĩnh vực Đánh giá rủi ro (RBI)

-  Chuyên gia lĩnh vực Đảm bảo tính toàn vệ công trình (AIM)

-  Chuyên gia lĩnh vực Hóa ứng dụng và hóa Dầu

* Khối nghiên cứu khoa học và triển khai các dịch vụ kỹ thuật

-  Phòng Nghiên cứu và kiểm soát ăn mòn

-  Phòng Đảm bảo tính toàn vẹn công trình (AIM)

-  Phòng Hóa ứng dụng

* Khối phân tích, đánh giá và kiểm định

-  Phân tích và đánh giá Ăn mòn

-  Phân tích Kim loại và đánh giá hư hỏng vật liệu

-  Phân tích và đánh giá Không phá hủy bằng các phương pháp UTM, PHASEDARRAY, HYDROFORM, CORROSION MAPPING, Nội soi hình ảnh….

-  Phân tích đánh giá rủi ro (RBI)

-  Đánh giá và kiểm định tuổi thọ còn lại của công trình (FFS)

-  Phân tích, đánh giá và kiểm định đặc tính sản phẩm Dầu khí

-  Phân tích Hóa học

Khối thiết kế mô phỏng và thử nghiệm

-  Thiết kế hệ thống bảo vệ chống ăn mòn - BEASY

-   phỏng đánh giá tốc độ ăn mòn - PREDIC

-   phỏng đánh giá hiệu quả chất ức chế ăn mòn – Corr. Simulation Pilot

-   phỏng đánh giá hóa phẩm

-   phỏng thiết kế hệ thống công nghệ

* Khối nghiên cứu, ứng dụng và phát triển sản phẩm

-  Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

-  Nghiên cứu phát triển và dự án mới

* Khối hành chính, tài chính & kế toán