Chương trình quản lý ăn mòn cho các công trình Dầu khí

Chương trình hướng dẫn, tổ chức thực hiện hệ thống quản lý ăn mòn cho các công trình Dầu khí

Chuyển giao công nghệ chống ăn mòn và đảm bảo toàn vẹn công trình

Chuyển giao công nghệ chống ăn mòn và đảm bảo toàn vẹn công trình

Ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Giải pháp Đảm bảo tính toàn vẹn công trình

Giải pháp Đảm bảo tính toàn vẹn công trình

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của tổ hợp ức chế ăn mòn - chống đóng cặn trong điều kiện mô phỏng dòng chảy động trên hệ thiết bị flowloop

Tổ hợp ức chế ăn mòn - chống đóng cặn trên cơ sở N-butyl-2-heptadecenyl imidazoline acrylate và hợp chất của acid phosphonic được đánh giá hiệu quả trong điều kiện mô phỏng dòng chảy động trên hệ thiết bị flowloop trong phòng thí nghiệm

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp chống ăn mòn cho một số nhà máy điện khí của Petrovietnam

Bảo vệ kim loại khỏi ăn mòn nhằm kéo dài tuổi thọ của công trình và thiết bị là vấn đề rất quan trọng đối với mỗi nền kinh tế. Việc theo dõi đánh giá hiện trạng ăn mòn tại các nhà máy, khu công nghiệp sẽ giúp đưa ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả trong việc bảo vệ chống ăn mòn cho các trang thiết bị của nhà máy.