Hóa phẩm xử lý mùn khoan nhiễm dầu – VPI – DE

(Sản phẩm đã đăng ký sáng kiến với PVN)